Algemene Voorwaarden Uniq Event

2024

Uniq Event, , h.o.d.n. Uniq Event & Home Events

Louis Hartzstraat 16, 2033VL Haarlem

KvK 71 96 25 06
E-mail: info@uniqevent.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Uniq Event en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: Opdrachtgever)
 • Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van Home Events waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Opdracht: het event, de dienst of het product dat door de Home Events geleverd zal worden.
 • Uniq Event: de onderneming Uniq Event, waarvan Home Events een handelsnaam is, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Uniq Event de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.

2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Uniq Event en Opdrachtgever waaronder alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Uniq Event uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod

 • Uniq Event doet, na overleg met Opdrachtgever, een aanbod per e-mail.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 14 dagen na de datum waarop Uniq Event het aanbod deed.
 • Prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de gebruikte of te gebruiken materialen. Uniq Event zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Het aanbod is gebaseerd op het aantal personen zoals aangegeven in het prijzenoverzicht. Tot 15 werkdagen voor het evenement kan het aantal personen kosteloos eenmalig verlaagd worden door de opdrachtgever met maximaal 10%. Wijzigingen dient u schriftelijk te melden bij Home Events.

4. Aanvaarding van de opdracht

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet te aanvaarden, door schriftelijk akkoord te gaan met het aanbod, bijvoorbeeld middels e-mail.
 • Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Uniq Event werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.
 • Uniq Event behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Uniq Event onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

5. Uitvoering van de opdracht

 • Uniq Event zal met de uitvoering van de opdracht starten nadat Opdrachtgever de aanbetaling heeft voldaan.
 • Uniq Event zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Om de opdracht tijdig uit te kunnen voeren is tijdige medewerking van Opdrachtgever noodzakelijk. Indien Opdrachtgever niet tijdig of niet volledig medewerking verleent, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht wel noodzakelijk is, heeft Uniq Event de mogelijkheid om de opdracht op te schorten.
 • Indien opdrachtgever zelf het entertainment verzorgt, bent u ook verantwoordelijk voor de Buma Stemra afdracht.
 • Als aannemelijk is dat Uniq Event hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Uniq Event dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 • Uniq Event behoudt zich het recht voor een telling van het aantal personen tijdens de uit te voeren opdracht. Extra personen, consumpties of gebruikte faciliteiten kunnen in rekening worden gebracht.

6. Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 • Alle door Uniq Event genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 • Nadat opdrachtgever akkoord is met het aanbod, zal Uniq Event 2 facturen versturen. Een ‘aanbetaling’ factuur van 75% direct na ontvangst van bevestiging en een factuur van 25% direct de (werk)dag nadat de opdracht heeft plaatsgevonden plus eventueel een nacalculatie.
 • De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 • Indien Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om binnen 7 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

7. Annuleringsvoorwaarden

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Uniq Event de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden of annuleren, is Opdrachtgever de aanbetaling aan Uniq Event verschuldigd en heeft de hoogte van de (overeengekomen) aanbetaling als annuleringskosten te gelden.
 • Bij annulering 15 dagen voor de opdracht bedragen de annuleringskosten 70% van de overeengekomen vergoeding.
 • Bij annulering 5 dagen voor de opdracht bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen vergoeding.
 • Uniq Event behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden op elk moment gedurende de opdracht. Uniq Event zal in dat geval reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen na de dag dat Uniq Event deze annulering aan Opdrachtgever heeft medegedeeld, overmaken op het rekeningnummer waarvandaan de betaling aan Uniq Event is voldaan.
 • Indien door toedoen van Opdrachtgever de uitvoering van de opdracht opgeschort moet worden, is Uniq Event gerechtigd hiervoor bijkomende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

8. Publicatie & privacy

 • Tenzij anders overeengekomen kan Uniq Event beeldmateriaal gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, portfolio en op haar social media.
 • Opdrachtgever mag uiteraard de exemplaren verspreiden en verder het werk verveelvoudigen voor privégebruik (privékopie) en tonen binnen huiselijke kring.
 • Bij publicatie van de werken op eigen social media-accounts en de eigen websites door Opdrachtgever dient uitdrukkelijk de naam van Uniq Event vermeld te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 • Uniq Event zal persoonsgegevens van Opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
 • Uniq Event zal, met uitzondering van haar wettelijke verplichtingen, de persoonsgegevens van Opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij Opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van Uniq Event of wanneer Opdrachtgever aan Uniq Event hiervoor toestemming heeft gegeven.

9. Aansprakelijkheid

 • Uniq Event sluit iedere aansprakelijkheid uit indien de overheid ons verbiedt de opdracht te doen plaatsvinden.
 • Uniq Event stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van pakketten tijdens de verzending via derde.
 • Uniq Event stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen en/of materialen ingebracht door opdrachtgever. Opdrachtgever dient hiervoor zelf een (evenementen-) verzekering af te sluiten.
 • Uniq Event stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van opdrachtgever.
 • Bij beschadigingen aan gebouwen en goederen van Uniq Event veroorzaakt door opdrachtgever, wordt opdrachtgever daarvoor aansprakelijk gesteld.
 • Uniq Event is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.
 • Uniq Event aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige vergunningen en documenten van welke aard dan ook van door haar ingeschakelde derden.
 • De opdrachtgever vrijwaart Uniq Event voor alle aanspraken van derden voor zo ver deze voorvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

10. Klachten

 • Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering van de opdracht schriftelijk te worden ingediend bij Uniq Event.
 • Klachten dienen nauwkeurig omschreven, waar mogelijk voorzien van foto’s, bij Uniq Event gemeld te worden.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Geschillen

 • Op de overeenkomst tussen Uniq Event en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever woonplaats heeft.

Uniq Event houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Uniq Event aan Opdrachtgever medegedeeld.